คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 600,000 บาท*                                รับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่า
                                                                                                           ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

                                                                          
               รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย                เบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดได้ 100%ภายในวงเงินผลประโยชน์
               กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
 

                                                                           

รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม                                                            สิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนลดร้านค้า
     - ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)                                           ที่ร่วมรายการในโครงการเมืองไทย Smile Plus
     - ค่ารักษาทันตกรรม                                                                       เช็คสิทธิ์ได้ที่ www.muangthai.co.th/smileplus
     - ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

                                                                                          
เงื่อนไขเบื้องต้น

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
  • เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  • พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
  • พนักงานทั้งหมดจะต้องสมัครทำประกันภัย

*สำหรับแผน 6

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)